Honda Civic Ef3 St Gr. C Macau Guia Race 1988 Shimizu SPARK 1 43 SA124 Mode